Zásady ochrany osobních údajů

dle čl. 12 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

 

Pro naši značku PaNaturArte, registrovanou pod jménem Petr Batal, se sídlem Hugo Haase 1270/4, Praha 5 - Hlubočepy, 15200, IČ: 14087812, je absolutní prioritou kvalita, bezpečnost a stabilita poskytovaných služeb. Nedílnou součástí naplňováni této priority je také náš závazek, že vyvineme maximální úsilí k ochraně Vašeho práva na soukromí.

V tomto dokumentu popisujeme, jak v rámci poskytování našich služeb pracujeme s Vašimi osobními údaji. Snažíme se, aby zásady byly popsány co nejsrozumitelněji a nejjednodušeji. Dále se dočtete zejména:

 • Jak osobní údaje shromažďujeme
 • Jak osobní údaje využíváme a sdílíme
 • Jak osobní údaje uchováváme a zabezpečujeme

Konkrétně se jedná o tyto služby a činnosti a související kategorie osobních údajů:

Komunikace - evidujeme identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, email, telefon nebo adresa) potřebné pro poskytování a zlepšování zákaznické podpory a péče, kterou poskytujeme přes email nebo telefon.

Marketing - evidujeme identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení nebo email) potřebné pro nabízení našich služeb, zasílání newsletterů a lepší cílení online reklamy.

 

Osobní údaje, které shromažďujeme

Informace, které o Vás shromažďujeme používáme výhradně k tomu, abychom vám poskytli naše produkty a služby. Tyto informace rovněž můžeme použít k tomu, abychom Vás informovali o dalších produktech a službách, které nabízíme a které doplňují ty, které jste již objednali nebo na které jste se dotazovali.

Z pohledu GDPR zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou pro daný účel nezbytné. Osobní údaje zpracováváme za těmito účely a na základě těchto právních titulů (důvodů zpracování):

Identifikační a kontaktní údaje pouze pro poskytování informací souvisejících s předmětem zájmu, zlepšování zákaznické podpory a péče na základě oprávněného zájmu pomoci Vám v nesnázích. Neposkytnutí těchto osobních údajů způsobí nemožnost poskytování zákaznické podpory a péče. Tyto údaje jsou ukládány maximálně 10 let od poslední objednávky nebo nákupu dalších služeb.

Identifikační a kontaktní údaje pouze pro marketingové účely na základě oprávněného zájmu informovat Vás o nových produktech a službách, které Vám již poskytujeme, a nabídnout Vám naše další obdobné produkty a služby. Tyto údaje jsou ukládány maximálně 2 roky po posledním poskytnutí našich služeb (např. zaslání newsletteru).

Email pouze na základě souhlasu se zasíláním marketingového obsahu nebo článků, a jiného obsahu. Odebrání souhlasu způsobí ukončení zasílání těchto marketingových materiálů a zapomenutí (výmaz nebo anonymizaci) tohoto emailu. Tyto údaje jsou ukládány maximálně 2 roky po posledním odeslání emailu s marketingovým obsahem na základě souhlasu.

Sdílení informací

Vaše osobní údaje nesdílíme s nikým, pokud nedojde k jednomu z následujících případů:

Na základě Vašeho vyzvání: pokud nás vyzvete, ať sdílíme Vaše osobní údaje mimo naši společnost. Vše bude ošetřeno novou smlouvou pokrývající tento přenos osobních údajů.

S Vašim výslovným souhlasem: pokud nám udělíte výslovný souhlas, který bude obsahovat všechny náležitosti, tak předmětné osobní údaje nasdílíme striktně dle podmínek definovaných ve vysloveném souhlasu.

Za účelem externího zpracování: osobní údaje poskytujeme těmto kategoriím (druhům) subjektů: účetní společnost, třetí strany, pokud tyto budou plně v souvislosti s dodáním objednaných produktů nebo služeb a bude Vámi výslovně odsouhlaseno. To v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a dalšími příslušnými opatřeními pro zajištění důvěrnosti a zabezpečení Vašich osobních údajů.

Z právních důvodů: můžeme sdílet Vaše osobní údaje s třetími stranami, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že sdílení je rozumně nutné za účelem:

 • dodržení platných zákonů či jiných právních předpisů a projednání soudních řízení nebo vyřízení žádostí státní správy
 • uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení, ○ zjištění, zabránění nebo jiného postupu při obraně právních nároků společnosti PaNaturArte (např. proti podvodu)
 • ochrany před poškozením zdraví, majetku nebo zabezpečení společnosti PaNaturArte, našich uživatelů nebo veřejnosti tak, jak to vyžaduje nebo povoluje právní předpis. Můžeme sdílet údaje, které neumožňují zjištění Vaší totožnosti (např. statistiky). Tedy pouze informace bez jakékoliv vazby na osobní údaje.

Kde uchováváme osobní informace

Údaje, které od vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“).

Přístup k osobním údajům omezujeme pouze na zaměstnance společnosti PaNaturArte, kteří je potřebují znát, aby je mohli zpracovávat, a kteří jsou smluvně vázáni přísnými povinnostmi zachovávat důvěrnost, a v případě porušení tohoto závazku mohou být důrazně potrestán.

Vaše práva

 Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně:

 • práva vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • práva přistupovat a nahlížet do osobních údajů dle čl. 15 GDPR, které jsou o Vás drženy
 • můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti dle čl. 16 GDPR
 • dále můžete omezit rozsah takto zpracovávaných osobních údajů dle čl. 18 GDPR
 • máte právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. “být zapomenut” dle čl. 17 GDPR
 • máte právo odvolat svůj udělený souhlas se zpracováním svých údajů
 • také máte právo podat proti tomuto zpracování stížnost u dozorového úřadu ÚOOÚ dle čl. 77 GDPR. Pokud, v případě potřeby, vyžadujete kopii osobních údajů, tuto poskytujeme standardně bezplatně.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Jakékoliv změny, které můžeme v budoucnu v tomto dokumentu učinit, budou publikovány na našich webových stránkách. O této změně Vás budeme informovat e-mailem. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez Vašeho výslovného souhlasu neomezíme.

Kontaktujte nás

Pokud nebudete některým termínům rozumět nebo v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat emailem na adrese petr.batal@panaturarte.com.

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí.